இன்றைய மீன் மற்றும் முட்டை விலை நிலவரம்.

 

முட்டை விலை
பகுதிகள்
Price (Rs)
சென்னை முட்டை விலை 3.65/-
நாமக்கல் முட்டை விலை 3.50 /-

 

மீன் விலை
வகைகள் விலை (Rs)
வஞ்சரம் 800
கொடுவா 700
கருப்பு வவ்வால் 750
ஷீலா 420
கிழங்கான் 520
நெத்திலி 420
காரபொடி 450
இறால் சிறியது
450
நண்டு 450
கனவாய் 400
அயிலை 380
சங்கரா 280
மத்தி 180
பெரிய இறால் 850
விரால் 725
வெள்ளை வவ்வால் 1050