இன்றைய பூக்களின் விலை நிலவரம்

Flowers Price List  (பூக்கள் விலை பட்டியல் )
 Variety  Prices (Rs)
 Malligai (Jasmine) 400.00
 Mullai 450.00
 Jathimalli 300.00
 Kanakambaram 300.00
 Arali 100.00
 Sampangi 80.00
 Stamp rose(1 Bundle) 100
 Samanthi 110